חולי באבר המילה - מתוך "קונטרס הרפואה"

2010-10-13 09:49:00
מאמרים בעניני הלכות ומנהגי מילה. סגנון תלמודי עיוני

חולי באבר המילה

כתב בצמח צדק (פס''ד יו''ד רס''ג) לחקור בדין מחודש, כאשר נפל חולי באבר אחד אך הוא אבר המילה, האם צריך להמתין ז''י להבראה אפי' שאינו אלא חולי אבר אחד ויהא חמור כמו בחולי עיניים שאפי' שהוא רק באבר אחד ממתינין ז"י, עיי"ש. ולכאו' קשה להבין הסברא למה יהא שונה חולי באבר המילה מכל חולי באבר אחד, ס'ס אין כאן חולשה בכל הגוף ורק בחולשה כללית חששו חכמים (וכ''ש אם ז''י הוי מדאורייתא, שאין להוסיף על מה שנמסר למשה מסיני אא''כ חקירת הצ''צ אם חכמים הוספו בזה כעין דאורייתא ודו''ק.) שמא בהצטרף המילה יגיע לידי סכנה אבל בחולשה קלה ומקומית לא חששו ומה לי חולשה קלה כאן ומה לי חולשה קלה כאן ומה''ת שבאותו אבר של המילה יחששו יותר.

ונ''ל ביאור הסברא והחקירה, שבכל מחלה אף אחרי שנתרפאה יש עדיין חולשה לא מיבעיא בחולה כל גופו שיש אחרי ההבראה חולשה בכל הגוף אלא אפי' בחולי אבר אחד אחרי ההבראה עדיין יש חולשה באבר זה. וא''כ יל"ד למה רק אחרי חולי בכל הגוף ממתינין עד שיתחזק מחולשתו והלא באבר אחד יש ג''כ חולשה. אלא שבחולשה כללית שכל הגוף נחלש הרי אף אבר המילה בכלל ויש לחשוש שמכת המילה על אבר חלוש תגיעו לסכנה משא''כ בחולה אבר אחד הרי שאפי' שאותו אבר עדיין חלוש אך אין לזה קשר והשפעה עם מכת המילה וע''כ אין צריך להמתין עד שהאבר יתחזק מחולשתו. ולפי''ז במקום שהחולשה באבר האחד היא באבר המילה עצמו הרי שמכת המילה עלולה להצטרף לחולשה זו ולסכנו אפי' שלא נחלש כל גופו. ויצטרך ז''י להבראה עד שיתחזק אבר זה מחולשתו.

ולאידך גיסא י''ל שמה שחששו בחולשה כללית יותר מחולשה מקומית היינו כי מערכות הגוף החיוניות נחלשו וחיותו קלה יותר עד שיתחזק מחולשתו ולכן יש לחשוש שהשפעת המילה תסכנו יותר מכאשר המערכות החיוניות של הגוף בתקפם. ולפי''ז דווקא במחלה שגרמה חולשה כללית – ואף למערכות החיוניות, יש להמתין ז''י להבראה אבל באבר אחד – אפי' הוא אבר המילה, אין לזה השפעה על המערכות החיוניות ואין לחשוש שיסתכן.

הג"ה. [תדע, שבחולי עיניים החמירו לא מפני שעי"ז נחשב חולי כל הגוף אלא מפני ש"בלבא תליא" דהיינו חולשת מערכות חיות הגוף. אך אפשר לדחות דמכיון דבלבא תליא לכן יש חולשה בכל הגוף ואף באברי המילה, תדע שהרמ"א נקט על כאב עיניים גדול "דינו כחולי שבכל הגוף" וכבר נתבאר לעיל אות ב']ע"כ.

ולפי"ז חקירת הצ"צ היא בביאור יסוד הסברא בהמתנת ז"י, אם מפני חולשת אבר המילה או מפני חולשת המערכות החיוניות של הגוף ונפק"מ בחולשה באבר המילה לבד. ולכאו' יהא עוד נפק"מ, בחולשה במערכות הגוף לבד בלא חולשה באבר המילה וכגון חולשה באבר אחד שהנשמה תלוי' בו ולא בכל הגוף, דלפי צד א' בחקירה אין להמתין ז"י דהא אין החולשה מצטרפת למכת המילה. אלא שבמציאות כאשר יש חולשה במערכות החיוניות בגוף, ה"ז חולשה בכל הגוף.

אמנם לעיל (סי' ג') הו"ד שו"ת יד יצחק (ח"ב רל"ב) דדלקת ריאות ושחפת ודאי לא נחשב "חולה אבר אחד" אפי' שאין זה אלא בריאות, דמשו"ה נקטו בשו"ע כאב (מועט) בעיניים כדוגמה לחולי אבר אחד, ללמדנו דדווקא בכה"ג שאין לו השפעה על בריאות כל הגוף א"צ ז"י ובאבר שהנשמה תלוי' בו ודאי בעי המתנת ז"י כדין חולה בכל הגוף, עיי"ש. ובעוד מדברי הפוסקים שמשמע שיש אופן שאין החולשה בכל הגוף ואפ"ה יש להמתין ז"י מפני שהוא אבר שהנשמה תלוי' בו, ומשמע כצד ב' בחקירת הצמח צדק. וכן משמע גם מדברי כורת הברית לגבי חולה ב"רוב אברים" שנחשב כחולה כל גופו. ואכן כן נקטינן גם בנפק"מ לגבי כאב באבר המילה עצמה.

והנה בספר כורת הברית (נה"ב סק"ח) כתב סברא מחודשת לדמות חולי באבר המילה לחולי עיניים "כי ידוע לרופאים שמן הדופק הגדול היוצא מן הלב מוליך חיוניות להבצים וכו'", ור"ל דכשם ששורייקי דעינא בלבא תליא, כך שורייקי דביעי בלבא תליא, וישווה דינם. אכן זהו דין מחודש שלא דברו חכמים ואם אנו סומכין על דברי הרופאים הרי הם אמרו והם אמרו ונסמוך אם יאמרו שאין סכנה למול ואין דבריהם נגד חז"ל. ורק בחולי עיניים בו דברו חכמים לא נסמוך להקל על פיהם. ואכן כן הכריע שם לשאול ברופאים אם הוא כחולי שבכל הגוף, וא"כ ה"ז ככל חולי בכל אברי הגוף.

ובצמח צדק רצה להוכיח שא"צ ז"י מהא דטומטום שנקרע שמלין אותו מיד וא"צ המתנת ז"י והרי זה באבר המילה. ודחה הראי', דעל כרחך צריך לומר שאין כאן חולי כלל דהא נימול בו ביום ואף אין ממתינין עד שיבריא ואפי' מצטער לא הוי דהא אין מלין את המצטער וא"כ ודאי שאין מקום להמתין ז"י ואין ראי' לנד"ד, ואין הכרעה בחקירה זו.

ומ"מ להלכה ולמעשה נקטינן כאמור בכורת הברית שיש לסמוך על המומחים וראיות שאם אין חולשה בכל גופו אין צריך להמתין ז"י ומלין מיד כשמבריא. וכן משמע מסתימת כל הפוסקים שלא חילקו בדבר והשוו דין אבר אחד לכל האברים.

חזרה לתחילת העמוד השימוש בתוכן האתר בכפוף לתנאי השימוש

מה חדש באתר:

המלצות חמות:

מאמרים חדשים: