ברית מילה

[המצוה]   [בריתו של אברהם אבינו]   [מה בדיוק עושים?]  [מי חייב במצוה?]
[האם לברית מילה יש תועלת רפואית?]     [הפולמוס בעד ונגד ברית מילה]

 

"המצוה"
"זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר: ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם" (בראשית  י"ז י"א).

המצוה השניה ממצוות התורה (אחרי מצות "פרו ורבו"), היא למול את הבן, שנצטוה אברהם אבינו למול את עצמו ובניו, ומאז ועד עולם אות הברית היא החותם האלהי בבשרנו. למצוה מיוחדת זו, גוון מיוחד של שמחה וששון, המלווה בסעודת מצוה וטכסים מיוחדים.

"ברית המילה" הפכה לסמל העם היהודי, עד שאחד מהכינויים למי שאינו יהודי הוא "ערל". בכל הדורות מסרו בני העם היהודי את נפשם לקיים את מצות ברית מילה[סיפורים], כשאחד הדברים שמאחדים את העם היהודי בכל קצוות תבל, הוא אות הברית בבשרם.

הפרת קיום המצוה לא היתה קיימת אצל היהודים אפילו לא אצל הכתות הפורשות כמו השומרונים, הצדוקים, הקראים וכו', ופרט לבודדים כמעט לא מצאנו הפרת המצוה.

היו תקופות מסוימות בהם לא הורשו בני ישראל למול כמו בארץ מצרים אחרי מות יוסף, או גזירות אנטיוכוס אפיפנס (167 לפה"ס) שאסר את ברית המילה ומלחמת המכבים החשמונאים היתה בין השאר להתיר את קיום מצוה זו.

קבוצה גדולה של מתנגדים היו ה"מתיונים", עם חדירת התרבות ההלניסטית לארץ ישראל, וכדי להקל על התבוללותם נסו לטשטש את סימני ההבדל. היה מקובל ביניהם להתעמל ולהתגושש בעירום ונוכחות המילה הפריעה להם. בימי מרד בר-כוכבא חזרו אנשים אלו ומלו את עצמם.

כמו-כן בברית המועצות ומדינות הגוש הקומוניסטי נמנעו יהודים רבים מקיום המצווה עקב היחס העוין שהיתה נחלתם מצד השלטונות. אולם היו היהודים  שמסרו את נפשם לשמור על המצוה, וגם אלו שלא יכלו, עשו זאת מיד עם נפילת מסך הברזל ועלו לארץ ישראל [סיפורים].

אמרו רבותינו, כי שקולה מצות מילה כנגד כל המצוות. [מן המקורות]

"מילה" משמעותה "חיתוך וכריתה", (כתרגום אונקלוס על הפסוק (בראשית י"ז י"א) "ונמלתם את בשר ערלתכם" - "ותגזרון"). ופרושה גם "הסרה וסילוק" (כתרגום אונקלוס על הפסוק (דברים ל' ו') "ומל ד' אלהיך את לבבך וגו'" וכאן בודאי אין הכוונה חלילה לכריתה אלא כתרגום אונקלוס "ויעדי... ית טפשות לבך" כלומר "יסיר").

המילה היא אם-כן: "כריתת הערלה וסילוקה".

"ברית" משמועתה "שבועה" ובאה במובן של שבועת התקשרות בין שני צדדים כמו אצל אבימלך ואברהם אבינו שכרתו ברית כשמשמעותה היתה מעין הסכם שלום והתקשרות.

מצות ברית מילה היא "אות הברית" כמאמר הכתוב "ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם", אות וסמל המסמלים את הקשר והשבועה שכרת האלהים עם אברהם אבינו וזרעו אחריו, ובעשיית "ברית מילה" מכניסים את הבן בברית זו.

 ♦♦♦

[חזרה לתחילת הדף]

"בריתו של אברהם אבינו"
"ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וירא יהוה אל-אברם ויאמר אליו אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים: ואתנה בריתי ביני ובינך וארבה אותך במאד מאד:  ויפל אברם על פניו וידבר אתו אלהים לאמר: אני הנה בריתי אתך והיית לאב המון גוים:  ולא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך אברהם כי אב המון גוים נתתיך:  והפרתי אתך במאד מאד ונתתיך לגוים ומלכים ממך יצאו:  והקמתי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדרתם לברית עולם להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך:  ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגריך את כל ארץ כנען לאחזת עולם והייתי להם לאלהים:  ויאמר אלהים אל אברהם ואתה את בריתי תשמר אתה וזרעך אחריך לדרתם: זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר:  ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם:  ובן שמנת ימים ימול לכם כל זכר לדרתיכם יליד בית ומקנת כסף מכל בן נכר אשר לא מזרעך הוא:  המול ימול יליד ביתך ומקנת כספך והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם: וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה הנפש ההוא מעמיה את בריתי הפר: "
(בראשית י"ז, א'-י"ד).

במסגרת הברית מבטיח האלהים לאברהם אבינו ארבע הבטחות:
1) "וארבה אותך במאד מאד".
2) "והיית לאב המון גוים".
3) "להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך".
4) "ונתתי לך ולזרעך את ארץ מגוריך את כל ארץ כנען לאחוזת עולם".

אברהם אבינו מקיים את הצווי בהיותו בן 99 שנים, לפני 3723 שנים (נכון לשנת תש"ע). בספרות הרפואית מצאתי תאור אחד בודד של "מילה עצמית" (גבר בן 29 עם אמצעי אילחוש ולא בן 99 בלעדם...) ואמנם חז"ל מתארים את הקשיים של אברהם אבינו למול את עצמו (וי"א שנעזר ע"י שם בן נח).

הראשון שנימול בהיותו בן שמונת ימים היה יצחק בנו של אברהם שנולד כעבור שנה ונימול על-ידי אביו (מוהל בן 100...).

בכל דור ודור, הילד היהודי שנולד – מהוה עוד חוליה בשרשרת המפוארת של עם ישראל – ומצטרף ונכנס בתוך ברית התקשרות זו עם בורא עולם, ונכנס תחת כנפי השכינה, כשאביו מברך בקול "אשר קדשנו במצוותיו וצונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו".

 ♦♦♦

[חזרה לתחילת הדף] 

מה בדיוק עושים?
בניגוד למה שרבים טועים לחשוב, אין לניתוח הברית שום קשר עם המערכות של האיבר. הברית היא יותר ניתוח פלסטי-קוסמטי מאשר אורולוגי.

ביצוע הברית היא הסרת ה"ערלה", שהיא עור-עודף המכסה את קצה האיבר. בעת ביצוע הברית, מפשיל המוהל את העור העודף מחוץ לבשר האבר, ומסירו. לאחר הברית חובש הוא את שני קצוות העור הנשאר, המתאחים יחד ומתרפאים.

מוהל מיומן מבצע ברית סטנדרטית תוך 15 - 10 שניות!

  ♦♦♦

[חזרה לתחילת הדף] 

מי חייב במצוה
חובה למול כל יהודי זכר. מצוות המילה היא "מצות עשה" היחידה בזמן הזה (שאין קרבן פסח), שהמפר אותר חייב בעונש "כרת". (עונש הקיים רק בעבירות חמורות ביותר, כמו למשל אכילה ביום כיפור ועוד).

כאשר קיימת סכנה בביצוע המילה, אסור לסכן את הילד. דוגמה המופיעה בתלמוד: "מתו אחיו מחמת מילה", מצב המתאר דימום בלתי פוסק עקב המילה, אולי מחלה המוכרת כיום כ"המופיליה".

"מצוה על האב למול את בנו, וגדולה מצוה זו בכל מצות שבתורה" כך פותח ה"שולחן ערוך" את הלכות מילה. וממשיך, "אם לא מלו אביו, חייבים בית דין למולו, לא מלוהו בית דין חייב הוא למול את עצמו – לכשיגדל".

למרות שהמצוה על האב, לא כל אב יכול ומסוגל לכך, ולכן ממנה הוא את המוהל לשלוחו, שיקיים את המצוה – עבורו.

גוי הבא להתגייר חייב במילה, כחלק מתהליך הגיור. גם אם נימול בעודו גוי, חייב בתהליך של "הטפת דם ברית" – דקירה קלה באזור הברית, מכיוון שאין גיור ללא מילה.

 ♦♦♦

[חזרה לתחילת הדף] 

האם לברית מילה יש תועלת רפואית?
בספרות הרפואית מתפרסמים מחקרים רבים, המוכיחים את התועלת הרפואית שבביצוע ברית מילה. השם הלועזי לניתוח הסרת הערלה: "circumcision". כ-70% מהלא יהודים בארה"ב נימולים מטעמי בריאות.

מהמחקרים עולה כי המילה מפחיתה פי 10 עד פי 20 את שיעור הדלקות בדרכי השתן אצל תינוקות. הסיכוי לחלות בסרטן האיבר גדול אצל ערלים פי 600 (!) לעומת נימולים. ובנימולים סמוך ללידה לא נמצא אפילו חולה אחד! עוד נמצא כי המילה מפחיתה את שעור חולי הרפס ועגבת (באיבר), ועוד מחלות רבות.

אחד מכל 10 ערלים סבל מפמוזיז, לעומת 0 בקרב הנימולים! אחד מכל 100 ערלים סבל מפאראפימוזיס לעומת 0 בקרב הנימולים! דלקת העטרה שכיחה אצל הערלים פי שתים.

מחקרים אלו ועוד נוספים, ממחישים את התועלת הרפואית שבברית מילה.

דלקות בדרכי השתן אצל לא נימולים פי 20! ההערכה היא שלולי כריתת הערלה היו חולים מידי שנה  20,000 ילדים בדלקת דרכי השתן - רק בארה"ב! (J Pediatr, 1988; 113: 442-446). מחקרים אחרים הראו כי למרות שיפור תנאי הגות ועוד פעולות, עדיין הערלים חולים בדלקות פי 10 לעומת נימולים ((Pediatrics, 2000; 105:789.

הסיכוי לחלות בסרטן האיבר גדול אצל ערלים גדולה לאין ערוך. לפי מסקנות החוקרים: McCordy  ו-Kochen בבטאון היוקרתי "British journal of cancer", היחס הוא 1:600 וגם המקרים הבודדים של נימולים שחלו היו נימולים בגיל מאוחר. לדברי החוקרים 11,000 איש מתו ממחלה זו במשך 45 השנים שקדמו למחקר. קבוצה אחרת סיכמה את מחקרם משפט "מפחיד לחשוב אודות 3000 מקרי סרטן - הניתנים למניעה - מידי שנה (בארה"ב)". (Am J Dis Child, 1980, 134: 484). גם מחקרים חדשים מחזיקים במסקנה כי המילה מונעת מחלה נוראה זו (שהיא בדרך כלל קטלנית) בפרט מילה סמוך ללידה New England Journal of Medicine 1997; 336: 1244-1245.

אחד מכל 10 ערלים סבל מפמוזיז, לעומת 0 בקרב הנימולים! אחד מכל 100 ערלים סבל מפאראפימוזיס לעומת 0 בקרב הנימולים!

דלקת העטרה שכיחה אצל הערלים פי שתים. עוד נמצא כי המילה מפחיתה את שעור חולי הרפס ועגבת (באיבר), איידס ועוד מחלות רבות.

מחקרים אלו ועוד נוספים, ממחישים את התועלת הרפואית שבברית מילה. 

 ♦♦♦

[חזרה לתחילת הדף] 

הפולמוס בעד ונגד ברית מילה
בישראל מתבצעת המילה על רקע דת ומסורת ישראל, ולכן הדי הויכוח המתנהל בעולם בעד ונגד ביצוע שיגרתי של הברית - לא הגיע אלינו עד לשנים האחרונות, שאולי אחד המעוררים לזה היה גל העליה מארצות מזרח אירופה, כשרבים מבין העולים לא היו נימולים, וכך נמצאה אכלוסיה בוגרת המתענינת בהבטים הרפואיים של הברית.

עד אמצע שנות השבעים היה מקובל בארה"ב לבצע כריתת ערלה שגרתית. הדעה הרווחת היתה שהדבר רצוי מבחינה רפואית. בסוף שנות השישים החלו נשמעים דעות נגד כריתת הערלה ובעקבות כך הקימה ה"אקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים" כח משימה שדנה בהבטים השונים ופרסמה מסקנתה לפיה "אין הוריה רפואית מוחלטת לביצוע שיגרתי של כריתת הערלה בילודים". AmericanAcademyof Pediatrics. Task Force on Circumcision of newborns. Pediatrics, 1975; 56: 610)).

פרסום זה בשנת 1975 הביא לירידה במספר הנימולים בארה"ב משיעור של 90-85 אחוזים לשיעור של 70-60 אחוזים . וראה פלא, בעקבות עליית מספר הילדים הערלים, עלתה השכיחות של מחלות דרכי השתן באופן משמעותי ביותר - פי 20(!!!) (Pediatrics, 1986; 78: 96-101), דבר שהביא לכך שמומחי האקדמיה חזרו בהם ממסקנתם ובשנת 1989 פרסמו קביעה לפיה "להסרת הערלה יתרונות רפואיים ברורים ומוכחים"... (Pediatrics, 1998; 84: 388).

התועלת הרפואית הנ"ל מוסכמת על כולם והמתנגדים הם רק משיקולים של "האם כל זה מצדיק מילה באופן גורף". עוד נשקלה ההערכה הכלכלית, האם הנטל הכלכלי של המחלות שלא ימנעו אילולי המילה עדיפות על מחיר ביצוע שיגרתי של כריתת הערלה (גם כאן המסקנה חיובית מבחינת המילה).

במשקל נגד מציינים המתנגדים את הסיבוכים האפשריים בברית מילה כשההגדרה של סיבוך "כל מצב שאינו שגרתי", ושיעור הסיבוכים המופיע בספרות נע בין 0.2% לבין 2.2% בלבד! הסיבוכים שלעיתים יכולים לקרות הם דימום קל או זיהום.

יצוין כי אמצעי הזהירות הקיימים בידי המוהלים כמו גם "מקדמי בטחון" רבים מונעים לחלוטין סכנה לגרימת נזק בלתי הפיך, ורק רשלנות  תביא מצב כזה.

כאשר הברית מתבצעת על-ידי מוהל מומחה ומנוסה - בדרך כלל אין בעיות מיוחדות.

המתנגדים מתעלמים מכך שכ-10% מאלו שלא נימולו בינקות יצטרכו לעבור ברית מסיבות רפואיות (פימוזיז ועוד), ואז הקושי והסיכון הרבה יותר גדולים. בשיקלול הכלכלי נלקח בחשבון רק הנטל הכלכלי הטהור כגון: תרופות לריפוי המחלות, ימי אישפוז, טיפולים אחרים, אובדן ימי עבודה (של ההורים) וכו'. לא נלקח בחשבון הנטל הנפשי; עגמת נפש של ההורים, כאב וצער החולים כשלחובתה של ברית מילה הוא כן נלקח בחשבון...

מעניין לציין, כי באינטרנט, משום מה ישנם כמעט רק אתרי "נגד", ואילו בספרות הרפואית רוב רובם של המאמרים הם "בעד", ורק מיעוטם בעלי מסקנות "נטרלייות", ואילו המאמרים "נגד" מתקשים מאד להוביל מסקנת ברורה...

[חזרה לתחילת הדף] 

מה חדש באתר:

המלצות חמות:

מאמרים חדשים: