מן המקורות הכל על ברית מילה

מדברי חכמינו בדבר חשיבות מצוות ברית מילה

חשיבות מצוות ברית מילה:

רבי ישמעאל אומר: גדולה מילה, שנכרתו עליה שלוש עשרה בריתות.
רבי יוסי אומר: גדולה מילה, שדוחה את השבת החמורה.
רבי יהושע בן קרחה אומר: גדולה מילה, שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה מלא שעה.
רבי נחמיה אומר: גדולה מילה, שדוחה את הנגעים.
רבי אומר: גדולה מילה, שכל המצוות שעשה אברהם אבינו, לא נקרא שלם, עד שמל, שנאמר: "התהלך לפני והיה תמים" (בראשית יז א).
דבר אחר: גדולה מילה, שאלמלא היא – לא ברא הקב"ה את עולמו, שנאמר: "כה אמר ה' אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי" (ירמיהו לג כה).
תניא, רבי יהושע בן קרחה אומר: גדולה מילה, שכל זכויות שעשה משה רבינו, לא עמדו לו כשנתרשל מן המילה, שנאמר: "ויפגשהו ה' ויבקש המיתו" (שמות ד כד).
תניא, רבי אומר: גדולה מילה; שאין לך מי שנתעסק במצוות כאברהם אבינו, ולא נקרא תמים אלא על שם מילה, שנאמר: "התהלך לפני והיה תמים" (בראשית יז א), וכתיב: "ואתנה בריתי ביני ובינך" (שם פסוק ב).
דבר אחר: גדולה מילה, ששקולה כנגד כל המצוות שבתורה, שנאמר: "כי על פי הדברים האלה" וגו' (שמות לד כז).
דבר אחר: גדולה מילה, שאילמלא מילה – לא נתקיימו שמים וארץ, שנאמר: "אם לא בריתי יומם ולילה" וגו' (ירמיהו לג כה).
ופליגא דרבי אליעזר, דאמר רבי אליעזר: גדולה תורה, שאילמלא תורה – לא נתקיימו שמים וארץ, שנאמר: "אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי" וגו'.

(תלמוד בבלי מסכת נדרים דף ל"א עמוד ב')

מה חדש באתר:

המלצות חמות:

מאמרים חדשים: